Licitatii

R O M A N I A

BIROU EXECUTOR JUDECATORESC DOBRANICI DOINA CRENGUTA

BUCURESTI, BD. CORNELIU COPOSU NR. 7, BL. 104, SC. 3, ET. 2, AP. 67, SECTOR 3

TEL. 322 21 74; 322 21 75; FAX. 320 34 12

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 10200


Dosar de executare: 297/2008

Data: 19.06.2014

PUBLICATIE DE VANZARE

          Noi, DOBRANICI DOINA CRENGUTA – executor judecatoresc, ca urmare a cererii creditorilor OLAH KATALIN cu domiciliul in Buftea, str. Oltului nr. 5, bl. 3, sc. A, ap. 2, jud. Ilfov si ANDREI DANIELA CRISTINA, cu domiciliul in Buftea, Str. Oltului nr. 5, bl. 3, sc. A, ap. 2, Jud. Ilfov, prin care solicita executarea silita impotriva debitoarei DOBROGEANU MARIA, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Crinul de Padure nr. 5, bl. G5, sc. A, et. 1, ap. 12, Sector 6 si Baicoi, Str. Oltului nr. 17, Jud. Prahova, in baza titlul executoriu – Sentinta Civila nr. 15615/25.10.2006 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dos. nr. 2288/299/2005 si avand in vedere si faptul ca la data 19.09.2008, s-a emis si comunicat somatia nr. 297/2008, luandu-se masura inscrierii acesteia la O. C. P. I. – BIROUL DE CARTE FUNCIARA SECTORUL 1, debitorul neachitand suma datorata conform somatiei de plata si creditorul staruind in executarea silita, prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta publica faptul ca in data de 06.08.2014, orele 14.00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecatoresc DOBRANICI DOINA CRENGUTA, vanzarea la licitatie publica a imobilului, avand urmatoarele caracteristici:
– Imobilul este compus din teren in suprafata de 558 mp si constructie cu destinatia de locuinta compusa din 3 (trei) camere, hol, baie, bucatarie, marchiza in suprafata totala de 68,75 mp..
Imobilul este situat in Bucuresti, str. Nades nr. 1, sector 1, proprietatea debitoarei DOBROGEANU MARIA, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Crinul de Padure nr. 5, bl. G5, sc. A, et. 1, ap. 12, Sector 6 si Baicoi, Str. Oltului nr. 17, Jud. Prahova.
Pretul de incepere al licitatiei este de 128.600,25 RON.
Persoanele care doresc sa cumpere imobilul trebuie sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop avand obligatia de a depune o cautiune de 10% din pretul stabilit prin raportul de expertiza, suma care se va consemna pe recipisa CEC pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc.
Suma care trebuie platita cu titlu de cautiune este de 12.860,02 RON, la unitatea CEC pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc.
Prin prezenta Publicatie de Vanzare se aduce la cunostinta publica, faptul ca sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra imobilului, sa le aduca la cunostinta executorului judecatoresc, inainte de data stabilita pentru vanzarea, sub sanctiunea de a nu fi luate in considerare ulterior.
Prezenta Publicatie de Vanzare a fost afisata in locurile prevazute de dispozitiile art. 504 alin. 3 C.pr.civ., in data de 19.06.2014.EXECUTOR JUDECATORESCDobranici Doina Crenguta

Dosar de executare: 759/2012
Data: 19.06.2014

PUBLICATIE DE VANZARE T2

Noi, DOBRANICI DOINA CRENGUTA – executor judecatoresc, ca urmare a cererii creditorului DUMITRESCU ADRIAN, cu domiciliul in Bucuresti, Str. Cozla nr. 8A, bl. A32, sc. B, et. 2, ap. 22, sector 3, prin care solicita executarea silita impotriva debitorului SIMIRAD VALERICA, cu domiciliul in sat Ganeasa, Str. Vlad Tepes nr. 9, com. Ganeasa, jud. Ilfov, in baza titlul executoriu – Contract de imprumut cu garantie imobiliara autentificat de BNP Visu Corneliu sub nr. 600/08.04.2011 si Actul Aditional autentificat de BNP Visu Corneliu sub nr. 387/26.03.2012 si avand in vedere si faptul ca la data 23.07.2012, s-a emis si comunicat somatia nr. 759/2012, luandu-se masura inscrierii acesteia la O. C. P. I. – ILFOV, debitorul neachitand suma datorata conform somatiei de plata si creditorul staruind in executarea silita, prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta publica faptul ca in data de 06.08.2014, orele 10.00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecatoresc DOBRANICI DOINA CRENGUTA, vanzarea la licitatie publica a imobilului, avand urmatoarele caracteristici:
– Imobilul este format din teren intravilan in suprafata de 671 mp. si constructie.
Imobilul este situat in comuna Ganeasa, (tarlaua 5, parcela 85), jud. Ilfov, proprietatea debitorului SIMIRAD VALERICA, cu domiciliul in sat Ganeasa, Str. Vlad Tepes nr. 9, com. Ganeasa, jud. Ilfov.
Pretul de incepere al licitatiei este de 10.725 EURO.
Persoanele care doresc sa cumpere imobilul trebuie sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop avand obligatia de a depune o cautiune de 10% din pretul stabilit prin raportul de expertiza, suma care se va consemna pe recipisa CEC pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc.
Suma care trebuie platita cu titlu de cautiune este de 1.072,50 EURO, la unitatea CEC pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc.
Prin prezenta Publicatie de Vanzare se aduce la cunostinta publica, faptul ca sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra imobilului, sa le aduca la cunostinta executorului judecatoresc, inainte de data stabilita pentru vanzarea, sub sanctiunea de a nu fi luate in considerare ulterior.
Prezenta Publicatie de Vanzare a fost afisata in locurile prevazute de dispozitiile art. 504 alin. 3 C.pr.civ., in data de 19.06.2014.

EXECUTOR JUDECATORESC

Dobranici Doina Crenguta


Dosar de executare: 182/2010
Data: 19.06.2014

PUBLICATIE DE VANZARE T1

Noi, DOBRANICI DOINA CRENGUTA – executor judecatoresc, avand in vedere cererea creditoarei COSTEA LUMINITA, cu domiciliul in Bucuresti, str. Ghirlandei nr. 5, bl. 46, sc. 1, et. 4, ap. 19, sector 6, prin care s-a solicitat executarea silita a debitorului ARTIN OVIDIU MIHAI, cu domiciliul in Bucuresti, str. Chimirului nr. 5, sector 5, in baza titlului executoriu Sentinta Civila nr. 2614/14.04.2004 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. 3238/2004.
Avand in vedere si faptul ca la data de 05.07.2010 s-a emis si comunicat somatia nr. 182/05.07.2010 luandu-se masura inscrierii acesteia la O. C. P. I. Sector 5, debitorul neachitand suma datorata conform somatiei de plata si creditorul staruind in executarea silita, prin prezenta publicatie de vanzare se aduce la cunostinta publica faptul ca in data de 06.08.2014, orele 11.00, va avea loc la sediul Biroului Executorului Judecatoresc DOBRANICI DOINA CRENGUTA, vanzarea la licitatie publica a cotei de ½ din imobilul situat in Bucuresti, str. Chimirului nr. 5, sector 5, lot. 2, avand nr. cadastral 12917/2, inscris in Cartea Funciara nr. 45983 a Mun. Bucuresti sector 5, imobil avand urmatoarele caracteristici:
– apartament situat la etaj cu suprafata utila de 67,75 mp compus din living, bucatarie, dormitor, hol, baie, terasa in suprafata de 10 mp si cota indiviza de teren de 160 mp si cota indiviza din partile comune ale imobilului.
Bunul urmarit se gaseste la adresa din Bucuresti, str. Chimirului nr. 5, sector 5, si este proprietatea debitorului ARTIN OVIDIU MIHAI,cu domiciliul in Bucuresti, str. Chimirului nr. 5, sector 5 in cota de 1/2.
Pretul de incepere al licitatiei este de 87.836 RON.
Sunt inscrise urmatoarele sarcini :
• Conventie intre Artin Ovidiu, Neacsu Teodora si Lacrois Carmen
• Somatia nr. 182/05.07.2010 emisa de BEJ Dobranici Doina Crenguta in favoarea creditoarei Costea Luminita
• Ipoteca legala in favoarea Primariei Sector 5 – DITL.
Persoanele care doresc sa cumpere imobilul trebuie sa se prezinte la termenul de vanzare, la locul fixat in acest scop avand obligatia, ca pana la termenul de vanzare, sa depuna la dosar oferta de cumparare la care se va anexa cautiune de 10% din pretul de pornire al licitatiei, suma care se va consemna pe recipisa CEC pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc.
Suma care trebuie platita cu titlu de cautiune este de 8.783,60 RON la unitatea CEC pe seama si la dispozitia executorului judecatoresc.
Prin prezenta Publicatie de Vanzare se aduce la cunostinta publica, faptul ca sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra imobilului, sa le aduca la cunostinta executorului judecatoresc, inainte de data stabilita pentru vanzare, sub sanctiunea de a nu fi luate in considerare ulterior.
Prezenta Publicatie de Vanzare a fost afisata in locurile prevazute de dispozitiile art. 504 alin. 3 C.pr.civ., in data de 16.06.2014.

EXECUTOR JUDECATORESC

Dobranici Doina Crenguta